e-Matičar – Aplikacija za automatizaciju matičnih ureda

E-Matičar je aplikacija i baza podataka koja potpuno pokriva sve poslove matičnog ureda: matične knjige rođenih, umrlih, vjenčanih, državljana; automatsko kreiranje izvoda iz svih matičnih knjiga, uvjerenja i drugih izvještaja. Raplikacija podataka između matičnih ureda je automatska a ostvaruje se povezivanjem računara direktnom vezom (modemskom ili kablovskom) ili putem VPN mreže preko Interneta.

Matične knjige bazirane su na inteligentnim obrascima koji značajno olakšavaju i ubrzavaju unos podataka, te sprečavaju logičke pogreške kod unosa. Struktura podataka i izgled matičnih listova identična je kao kod papirnatih knjiga tako da se matični listovi mogu štampati iz aplikacije i uvezivati u knjigu.

Aplikacija je zasnovana na Lotus Domino platformi što obezbjeđuje vrlo visoku sigurnost, skalabilnost i integritet podataka u bazi. Takođe je moguće na vrlo jednostavan način uvoziti i izvoziti podatke iz baze te uvezati bazu sa bilo kojom drugom standardnom bazom. Djelovodnik izdatih dokumenata vodi se programski i u svakom trenutku je moguće pregledati izdate izvode ili uvjerenja iz baze sa nepromjenjenim podacima od datuma štampanja.
Za svaki matični list osobe prati se istorijat promjena na listu, tako da je uvijek moguće vidjeti ko je, kada i šta je promjenio na tom listu. Aplikacija omogućava vrlo širok spektar pretraga baze, tako npr. jednostavnim kucanjem početnih slova prezimena dobija se spisak svih sosba čije prezime počinje zadanim slovima. Takođe moguća je brza pretraga po matičnom broju, mjestu rođenja, rednom broju evidencije itd. U aplikaciji je moguće razdvojiti matična područja tako da pojedini matičari vide samo podatke za matična područja za koja su odgovorni. Visok stepen sigurnosti obezjeđen je kroz javne i privatne certifikacijske ključeve što je sastavni dio Lotus Notes platforme.

USKORO: Demo prezentacija aplikacije e-MATIČAR!

KLJUČNE PREDNOSTI

Jednostavno korištenje i inteligentni obrasci sa automatskim popunjavanjem podataka i ugrađenom zaštitom od logičkih grešaka
Automatska izrada svih izvoda i uvjerenja uz pamćenje jednom odštampanog dokumenta i vođenje elektronskog djelovodnika
Praćenje istorijata promjena na svim matičnim listovima osoba
Visok stepen sigurnosti, automatska replikacija podataka, klijent-server način rada, raspodjela uloga i prava pristupa po pojedinim matičnim područjima
Međusobna povezanost svih vrsta matičnih knjiga, identičnost sa papirnim knjigama, mogućnost uvezivanja sa drugim bazama podataka koje prate građanska stanja i evidencije
Mogućnost pristupa putem VPN-a i Interneta uz odgovarajući elektronski certifikat
Mogućnost dislociranja aplikacije u udaljene matične urede i nihovo automatsko povezivanje i replikacija sa centralnom bazom

REFERENCE

  • Općina Hadžići: matični uredi u Hadžićima, Pazariću i Tarčinu