Geodet – Aplikacija za automatsku obradu geodetskih podataka

Aplikacija ‘Geodet’ namijenjena je za obradu podataka sa geodetskog snimanja terena instrumentima ‘Topcon’, ‘Leica’, ‘Sokkia’, ‘Trimble’ i ‘Nikon’, kao i ručno unesenih podataka o geodetskim mjerenjima. Geodet podržava sve vrste totalnih stanica i GPS uređaja ovih proizvođača. Aplikacija omogućava automatsko kreiranje standardnih geodetskih obrazaca (TZ, O1i2, O1v, O18-D, O8, O25, O19, O28p, OK, u propisanoj formi). Izrađeni obrasci su u ‘*.xls’ workbook formatu pa se podaci kasnije mogu dodatno obrađivati u ‘Microsoft Excel’ – u (vidi sliku ispod). Također, aplikacija omogućava izradu GPS Elaborata sa obrascima GNSS 1-4.

Osim obrazaca automatski se izrađuju crteži sa kartiranim tačkama i objektima u više formata za najčešće korištene CAD aplikacije (AutoCAD, LandDevelopment, GoogleEarth, GoogleMaps, TopoCad, Plateia, PLS-CADD, MicroStation, DKV LPro). Aplikacija omogućava i izradu geodetskih obrazaca i crteža direktno iz obrađenih koordinata tačaka (npr. iz tačaka dobivenih iz preciznih GPS uređaja), te automatsko sračunavanje čvornih tačaka. Aplikacija Geodet također omogućava i računanje koordinata detaljnih tačaka iz datih koordinata poligonskih tačaka (stanica) i tahimetrijskog zapisnika sa mjerenja detaljnih tačaka.

Uz pomoć ugrađenog Geodet konvertora, pored niza predefinisanih xsl šema za konverziju podataka, omogućeno je i definisanje korisniči kreiranih xsl šema za konverziju xml/jxl zapisnika i proizvoljnog izlaznog formata podataka. Dodatni modul za konverziju koordinata KOORDTRANS omogućava konverziju koordinata između preko 100 predefinisanih datuma sa različitim modelima elipsoida zemlje. Takođe, moguće je sračunavanje i kreiranje korisničkog datuma i elipsoida, te automatski proračun 7 transformacijskih parametara za kreiranje datuma iz najmanje tri poznate tačke u Gauss Krügerovoj projekciji i WGS84 koordinatnom sistemu (samo Premium verzija). Ovi parametri se kasnije mogu koristiti za iscrtavanje snimljenih tačaka u GoogleEarth-u i njihov prikaz u WGS84 sistemu.

Jednostavno korištenje u Windows grafičkom sučelju
Automatska izrada svih standardnih geodetskih obrazaca (TZ, O1i2,Ov1,O18-D,O8,O19,O28p,OK,O25,koordinate svih tačaka) objedinjenih u jednu Excel-woorkbook fajlu.
Automatski proračun čvornih tačaka – računanje uglova, x-koordinata, y-koordinata i elevacija za čvorne tačke po “Iterativnoj metodi aritmetičkih sredina”.
Automatska izrada crteža sa iskartiranim koordinatama snimljenih tačaka u formatu prilagođenom za najčešće korištene CAD aplikacije (AutoCAD, Google Earth, Google Maps, Topocad, Plateia, MicroSation, LandDevelopment, PLS CADD)
Automatsko iscrtavanje objekata i topografskih znakova na osnovu geodetskih kodova koje korisnici sami definišu
Podržane sve totalne stanice i GPS uređaji Trimble, Nikon, Leica, Topcon i Sokkia
Omogućen ručni unos podataka sa snimanja terena
Automatska konverzija različitih formata sirovih podataka iz totalnih stanica i GPS uređaja u xls format
Integrisani programi za skidanje podataka sa instrumenta (LeicaSurveyOffice, Prolink, Trimble Data Transfer i TECS)
On-line podrška za korisnike putem Interneta:
https://its.ba/podrska/
Mogućnost podešavanja templeta za Geodetske obrasce
Mogućnost jednostavnog kreiranja korisničkih Baza koordinata tačaka i automatskog unosa poznatih tačaka iz baze prilikom obrade tahimiterijskog zapisnika
Mogućnost rekurzivne obrade podataka iz već izrađenih obrazaca u xls formatu, kao i iz drugih formata tahimetrijskog zapisnika: raw, gdt, mdt, asc, cst, csv, gsi, gre, gts, xls, PENZD-txt.
Modul za transformaciju koordinata između velikog broja koordinatnih sistema
Mogućnost kombinovanja tahimetrijskog zapisnika sa snimanja totalnom stanicom i podataka sa RTK snimanja GPS uređajem (PENZD txt format)
Izračunavanje 7 parametara transformacije za transformaciju koordinata iz GausKrűger koordinatnog sistema u WGS koordinatni sistem
Automatska izrada GPS elaborata (GNSS) iz poslova snimanja terena GPS uređajima (statika ili RTK)
Softverski paket Geodet možete nabaviti direktno od proizvođača (IT Systems), putem WebShopa ili preko ovlaštenih distributera.
Cijena licence Geodet Standard sa USB HardLock ključem 1000 EUR (2000KM).
Cijena licence Geodet Premium sa USB HardLock ključem 1100 EUR (2200KM).
U cijenu je uračunato: instalacioni USB, korisnički priručnik, licencni certifikat.

Za kupovinu više licenci odobrava se odgovarajući količinski rabat.

Dogradnje funkcionalnosti aplikacije po zahtjevu se posebno naplaćuju u dogovoru sa naručiocem.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:
tel/fax: +387(0)33 941 461, mobitel: +387(0)61 150 009 ili email: info@its.ba

 • Agencija za geodetske poslove “Geodet” – Sarajevo
 • Agencija za geodetske poslove “GeoSa” – Sarajevo
 • AMG VISOKO d.o.o. Visoko
 • Benjamin Mešić
 • BNPRO d.o.o. Sarajevo
 • BH Telecom d.d. Sarajevo
 • Divel d.o.o. Sarajevo
 • Dražen Lazić, Derventa
 • Dževad Begić, Zavidovići
 • Elektroprivreda BH d.d. Sarajevo
 • GEODETIK-X d.o.o. Bosanska Krupa
 • GEOMAP d.o.o. Prijedor
 • GEO TIM d.o.o. Tuzla
 • GEOWILD d.o.o. Sarajevo
 • GRAKOP d.o.o. Kiseljak
 • Ibrahim Beganović, Cazin
 • Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu
 • Institut za građevinarstvo “IG” d.o.o. Banjaluka
 • Inženjering za dalekovode – “ENERGOINVEST” d.d. Sarajevo
 • Inženjering za elektroenergetiku – “ENERGOINVEST” d.d. Sarajevo
 • IPSA Institut Sarajevo
 • Jasika Raif, Hadžići
 • JP Zavod za prostorno uređenje Bihać
 • JUHIĆ d.o.o. Busovača
 • KJKP “Toplane” Sarajevo
 • KJKP “Vodovod i kanalizacija” Sarajevo
 • Kočić Nedim, Sarajevo
 • MITTAL STEEL ZENICA d.o.o. Zenica
 • Nedžad Mašnić, Sarajevo
 • New Way d.o.o. Bihać
 • Nusret Hurem, Sarajevo
 • Općina Cazin – Služba za imovinsko-pravne i geodetsko-katastarske poslove
 • Općina Centar Sarajevo – Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
 • Općina Čitluk – Služba za geodetske poslove
 • Općina Goražde
 • Općina Ilidža – Služba za imovinsko pravne i geodetske poslove
 • Općina Livno
 • Općina Novi Grad- Služba za urbanizam, imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
 • Općina Novo Sarajevo- Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina
 • Općina Olovo
 • Općina Prača – Služba za geodetske poslove i katastarv
 • Općina Travnik – Služba za geodetske poslove i katastar
 • Općina Trnovo – Služba za geodetske poslove i katastar
 • Općina Vareš – Služba za prostorno uređenje i obnovu
 • Općina Zavidovići – Služba za geodetske poslove
 • Općina Živinice – Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 • Remont pruga – Sarajevo
 • Rudnik i Termoelektrana Gacko, ad Gacko
 • SAAD-KOMERC d.o.o. Sarajevo
 • Saraj Inžinjering d.o.o.
 • SCT-BBM d.o.o.
 • Tempo Vranica dd
 • Trgošped d.o.o. Kakanj
 • Grad Mostar

Na stranici Podrška u sekciji Downloads možete skinuti ili otvoriti korisnički priručnik za aplikaciju, te primjere obrazaca i crteža izrađenih  aplikacijom Geodet, kao i trial-verziju aplikacije Geodet. Za skidanje trial verzije prethodno je potrebno da se registrujete. Registracija je besplatna i jedino obavezno polje je email adresa.