Softverski paket DKV-PRO – Projektovanje dalekovoda

Softverski paket za projektovanje nadzemnih vodova DKV-PRO sadrži sljedeće aplikativne module:

–            Modul Uzdužni profili nadzemnih vovoda

–            Modul  Raspored stubova

–            Modul Elmeh

Modul „Uzdužni profili nadzemnih vodova“ koristi se za automatsku izrada crteža uzdužnih profila terena sa ili bez ucrtavanja dalekovodnih stubova i lančanica (iscrtava se najniža faza i dozvoljeni klirens) u AutoCAD dwg formatu u zadanom mjerilu direktno iz geodetskih podataka sa snimanja terena.

Ovaj modul ima sljedeće osnovne funkcionalnosti:

 • Izrada crteža uzdužnih profila trase dalekovoda iz podataka u PUP ili STB datoteci sa ili bez ucrtanih stubova i lančanica najniže faze i dozvoljenog klirensa u predefinisanom AutoCAD DWG formatu sa svim elementima crteža razdvojenim po layerima i drugim karakteristikama datim u predefinisanom DWG formatu crteža uzdužnog profila trase nadzemnih vodova.
 • Izrada pisanog uzdužnog profila (PUP datoteke) iz geodetskih podataka sa snimanja trase geodetskim instrumentima (totalne stanice ili GPS uređaji svih poznatijih svjetskih proizvođača kao što su: Leica, Trimble, Sokkia, Topcon i drugi).
 • Izrada stubnih listi (AutoCad DWG i Excel XLS datoteke) prema predefinisanim formatima.
 • Ispis svih koordinata stubova u KST tekstualnu datoteku.
 • Izrada geodetskih obrazaca sa koordinatama tačaka (xls datoteka) u zadanom formatu.

Modul  Raspored stubova koristi se za raspored i modifikacija rasporeda stubova u AutoCad-u ili ZWCAD-u direktno na DWG crtežu uzdužnih profila trase nadzemnih vodova dobivenih iz modula „Uzdužni profili nadzemnih vodova“, te izračune: srednjeg, gravitacionog i idealnog raspona, sekcionih parametara hladne i tople krive provodnika, minimalnog klirensa u rasponima, jednačine stanja, specifikacije stubova, stubnih listi.

Ovaj modul ima sljedeće osnovne funkcionalnosti:

 • Ubacivanje novih i brisanje postojećih stubova odabirom lokacije stuba direktno na crtežu uzdužnog profila trase nadzemnih vodova dobivenom iz modula „Uzdužni profili nadzemnih vodova“.
 • Automatsko iscrtavanje lijeve i desne krive donje faze provodnika i dozvoljenog klirensa za lijevi i desni raspon sa ucrtavanje oznake maksimalnog provjesa krive provodnika.
 • Pomjeranje postojećih stubova direktno na DWG crtežu uz automatsko ažuriranje svih parametara stuba (tipa stuba, tipa izolacije, visine stuba, broja stuba, topografske oznake stuba), lijevog i desnog raspona, krive provodnika i klirensa kako na crtežu tako i u odgovarajućoj STB datoteci. Pomjeranje treba biti omogućeno odabirom nove lokacije stuba klikom miša na željenoj lokaciji terena ili pomjeranjem stuba u koracima od: 0,01m-0,1m-1m-10m-100m. Prilikom svakog pomjeraja stuba također se automatski iscrtavaju ažurirane krive provodnika i klirensa a prema zadanim parametrima tople i hladne krive naprezanja provodnika dobivenih kalkulacijom iz idealnog raspona i postavljenih uslova u ulaznoj JSG datoteci.
 • Promjena visine stuba, tipa stuba i izolacije stuba odabirom iz padajuće liste vrijednosti učitanih iz ulazne PTS datoteke o tipovima stubova. Odabirom željene visine, tipa stuba ili izolacije stuba na crtežu se automatski moraju iscrtati ažurirani elementi stuba kao i lijevog i desnog raspona krive provodnika i klirensa.
 • Automatsko očitanje i ažuriranje parcijalne i kumulativne stacionaže, kote zavješenja provodnika, kote terena, broja stuba, lijevog i desnog raspona.
 • Mogućnost zadavanja parametara hladne i tople krive naprezanja provodnika za svaki raspon pojedinačno kao i za cijelu sekciju.
 • Izračun extra klirensa za lijevi i desni raspon uz dinamičku oznaku na crtežu profila.
 • Automatski izračuni:
 •    srednjeg i gravitacionog raspona sa prema zadanim sekcionim parametrima hladne i tople krive,
 •    jednačine stanja na osnovu svih raspona u sekciji i ulaznih parametara naprezanja datih u JSG datoteci,
 •    specifikacije svih stubova na trasi kao i svih vrsta izolacije sa količinama,
 •    izrada stubne liste prema predefinisanom formatu,
 •    izračun idealnog raspona i sekcijskih parametara hladne i tople krive provodnika uzimajući u obzir sve raspone u sekciji kao i zadane parametre naprezanja date u ulaznoj JSG datoteci.

Modul Elmeh koristi se za elektromehaničke proračune provodnika i zaštitnih užadi, te izradu montažnih tablica provjesa i opterećenja sa vertikalnim i horizontalnim silama.
Osnovne funkcionalnosti ovog modula su:

 • Proračun jednačine stanja tj. idealni raspon-naprezanje-sila-provjes proračun provodnika i zaštitnih užadi iz zadatih ulaznih parametara.
 • Kreiranje JSG datoteke iz ulaznih parametara: naslov dionice, temperature (proizvoljan broj temperatura u listi), minimalni i maksimalni raspon sa korakom raspona, podaci o provodniku (naziv, prečnik, poprečni presjek, težina, prekidna sila, temperaturni koeficijent, modul elastičnosti), neograničen broj uslova opterećenja zadatih kroz listu (%UTS, Temperatura, Vjetar, Dodatni teret).
 • Izrada proračuna Raspon-Naprezanje u predefinisanom Excel XLS formatu zajedno sa odgovarajućim dijagramom Ekvivalentni raspon-Naprezanje.
 •    Kreiranje TRX datoteke iz ulaznih parametara za proračun montažnih tabela provjesa i naprezanja provodnika i zaštnog užeta, temperatura, faktora dodatnog tereta i podataka o rasponima u svakom zateznom polju na dionici u predefinisanom formatu.
 • Mogućnost importa podataka o rasponima u svakom zateznom polju iz STB datoteke o stubovima koja se dobija direktno iz Modula Raspored stubova.
 •   Izrada montažnih tabela provjesa i naprezanja provodnika i zaštitnog užeta sa vertikalnim i horizontalnim silama u predefinisanom Excel XLS formatu.

Uz program se dobija USB ključ, tako da je program moguće instalirati na neograničen broj računara, a program radi kada je ubačen USB ključ.

Video prezentacija programskih modula za iscrtavanje uzdužnih profila i raspored stubova se nalazi na OVDJE!

REFERENCE

* Energoinvest d.d. Sarajevo
* JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
* JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
* Umel-dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla